Genom att klicka på "acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Integritetspolicy
Tillbaka till toppen

Samfälligheten

Här kan du hitta svar på vanliga frågor rörande din lokal, generella dokument och manualer samt möjlighet att registerna serviceanmälningar.

Introduktion

I Egenlokal-projekten bildas alltid en gemensamhetsanläggning för de delar som är gemensamma för alla fastigheter, så som infart, tak, belysning. För att sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningen bildas i samband med lantmäteriförrättningen också en samfällighetsförening som företräds av en styrelse.

Egenlokal sitter med i styrelsen till en början och kallar efter tillträdet till en extrastämma där du som lokalägare haft möjlighet att gå in i styrelsen. Styrelsen tar därefter över förvaltningen och Egenlokal kliver därmed ur styrelsen.

Här finner du som lokalägare och samfällighet generell information där vi hoppas på att kunna hjälpa dig att få svar på eventuella frågor eller problem som uppstått.

Om du i informationen nedan inte finner svar på din fråga är du varmt välkommen att inkomma med en serviceanmälan i formuläret nedan. Vid undersökning av eventuella garanti- och reklamationsärenden kan avgift komma att faktureras samfälligheten om inget fel kan påvisas.

Vanliga frågor och svar

Hur bör vi sköta taket och undvika isbildning under vintertid?

keyboard_arrow_down

Samfälligheten ansvarar för byggnadens tak och det är viktigt att skotta taket på ett riktigt sätt för att undvika att taket blir överbelastat samt isbildning.  

Här finner du dokument som förklarar hur skottning av taket bör gå till: Takskötsel

Var hittar jag relationshandlingar som beskriver gemensamhetsanläggningen?

keyboard_arrow_down

Vid överlämnandet av styrelsen från Egenlokal mottog den nya styrelsen relevant dokumentation kopplat till projektet och dess byggnation.

Vänligen kontakta ordförande i din samfällighetsförening för att få ta del av önskade handlingar så som konstruktionshandlingar, bygglovshandlingar och relationshandlingar.

Vem har rätt att fatta beslut för samfälligheten?

keyboard_arrow_down

En gemensamhetsanläggning är antingen delägarförvaltad eller förvaltas av en samfällighet. I en delägarförvaltad gemensamhetsanläggning måste alla alltid vara överens och beslut fattas gemensamt. Väljer man i stället, som hos Egenlokal, samfällighetsförening som förvaltningsform för gemensamhetsanläggningen innebär det att en egen juridisk person bildas. Denna företräds av en styrelse som i sin tur får sitt mandat från föreningsstämman. Styrelsen kan självständigt besluta i frågor som rör löpande åtgärder men det krävs stämmobeslut för att kunna fatta beslut om föreningens förvaltning och ekonomi.  

Här finner du dokument som förklarar gemensamhetsanläggning och dess förvaltning samt röstningsregler: GA och röstningsregler

Hur beställer man ett registerutdrag för samfälligheten?

keyboard_arrow_down

Registerutdraget beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se .  

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret.  

Varför är samfälligheten momsregistrerad?

keyboard_arrow_down

Samfälligheten skall vara momsregistrerad om den uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

På Skatteverkets hemsida finner du mer information om moms i en samfällighetsförening:

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/samfallighetsforening/momsiensamfallighetsforening.4.1657ce2817f5a993c3a7cf8.html

Hur ändrar vi kod till teknikrummet?

keyboard_arrow_down

För att ta dig in i teknikrummet behöver du ena en nyckel eller kod. Samfällighetens styrelse ansvarar för koden samt nycklar till teknikrummet.  

I samband med överlämnande av styrelsen fick ordförande ta del av masterkoden som behövs för att kunna ändra kod till teknikrummet.

Egenlokal har ingen extranyckel eller information om eventuellt kodbyte efter tillträde ägt rum.

Felanmälan

Tack för din felanmälan!
Sidan laddas om
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.